regulamin


1.1 Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Solutions Media SC, chyba że Solutions Media SC i Klient postanowią w Umowie odmiennie.

Umowa – umowa o zamieszczenie reklamy lub jej realizacji w danym produkcie Solutions Media S.C, zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, między innymi urządzenia telefaksowego, telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz w formie bezpośredniej sprzedaży

Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych przez Solutions Media SC, z siedzibą a Bydgoszczy przy ul. Towarowa 36/22, 85-746 Bydgoszcz, NIP: 554-292-65-06

Solutions Media SC– podmiot gospodarczy będący wyłącznym dysponentem  domeny www.biznesowemiasto.pl

1.2  Solutions Media świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o zewnętrzne wyszukiwarki lub wyszukiwarkę internetową www.biznesowemiasto.pl ich strony partnerskie, zapewniające uzyskanie największej liczby odsłon Strony Klienta lub Strony dedykowanej przez użytkowników wyszukiwarki; fora internetowe i portale społecznościowe.

1.3    Definicje

 1. a. Klient – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług z Solutions Media SC akceptując Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
 2. b. Kampania – określony w Umowie czas świadczenia/wykonania Usługi na rzecz Klienta.
 3. c. Usługa – działania Solutions Media SC podejmowane w globalnej sieci Internet mające na celu promocję Klienta, z których opisem Klient przed zawarciem Umowy się zapoznał i zaakceptował warunki. Usługami są:
  artykuły tematyczne i sponsorowane, strona dedykowana, budowanie stron internetowych, aktualizacja stron internetowych oraz usług z nimi powiązanych, hosting, optymalizacja Strony; tworzenie stron mobilnych; CMS; budowanie stron firmowych w serwisie Facebook.pl oraz ich administrowanie, kreowanie wizerunku firmy na Facebook.pl za pomocą zdjęć oraz tekstów kierujących do strony klienta (dalej CPM), administrowanie stroną firmową Klienta w serwisie Facebook.pl, Kreacja Mailingowa, tworzenie Bannerów,  Analityka, Wirtualny Spacer; inne dostępne w ofercie.
 4. d. Ogólne Warunki świadczenia Usług – rozumie się niniejsze postanowienia mające zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Solutions Media SC
 5. e. Wynagrodzenie – określona w Umowie kwota należna Solutions Media SC z tytułu świadczenia/wykonania Usługi.
 6. f.  Obsługa – określona w Umowie kwota należna Solutions Media SC z tytułu przygotowania, hostingu i optymalizacji Usług linków sponsorowanych, w których Klient deklaruje Budżet.
 7. g. Budżet – deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek Solutions Media SC, która po odjęciu Obsługi Solutions Media SC, przeznaczana jest na świadczenie Usługi linków sponsorowanych.
 8. h. Strona Klienta – strona internetowa wskazana w Umowie, do której wyłączne i pełne prawa ma Klient, która będzie przedmiotem Usługi Solutions Media SC.
 9. i.  Artykuły Tematyczne i Sponsorowane – tekst redakcyjny promujący w określony sposób produkt lub usługę.
 10. j.  Strona Dedykowana – udostępniane oprogramowanie do budowy strony internetowej w zakresie określonym w specyfikacji Usługi, Strona Dedykowana jest w domenie nadanej przez Solutions Media SC lub domenie, którą dysponuje Klient.
 11. k. Hosting – Usługa polegająca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony Dedykowanej, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.
 12. l. Cesja – zmiana abonenta domeny dokonana w formie pisemnej
 13. m.  Optymalizacja Strony – dostosowanie (zoptymalizowanie) treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny), pod określonym kątem.
 14. n.   CMS – Usługa polegająca na udostępnieniu oprogramowania do zarządzania zawartością Strony Dedykowanej.
 15. o.  Banner – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu.
 16. p.  Analityka – pomiar i analiza ruchu na stronie www pozwalające na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu, a także zwiększenie zwrotu z poniesionych inwestycji.
 17. r.   Wirtualny Spacer – multimedialne prezentacje przygotowane na bazie panoramicznych zdjęć.
 18. s.   Kreacja Mailingowa – reklama graficzna wysyłana w formie wiadomości e-mail.

2. Obowiązki Solutions Media SC

2.1. Solutions Media SC świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie i niniejszych postanowieniach, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia Solutions Media SC. Solutions Media SC świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania Solutions Media SC nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.

2.2. Solutions Media SC w trakcie trwania kampanii będzie monitorował przebieg Usługi i modyfikował jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet.

2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, Solutions Media SC mocą Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania, w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

2.4. Jeżeli przedmiotem Usługi są: Artykuły Tematyczne i Sponsorowane; zbudowane strony internetowe czy mobilne; Kreacje mailingowe; Word of Mouth Marketing; strony firmowe w serwisie Facebook.pl; Bannery; Wirtualny Spacer; budowa strony na Facebook.pl, Solutions Media SC w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utworów.

2.5. Solutions Media SC zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Solutions Media SC zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

2.6.Solutions Media SC przekaże Klientowi do akceptacji wyłącznie projekt formy reklamowej zawierający elementy graficzne (za wyjątkiem logotypów), Wideo lub Zdjęcia, a ponadto również w przypadku, gdy Klient wyraził w umowie wolę otrzymania projektu. Solutions Media SC przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim.

2.7. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej – o ile Solutions Media SC nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże Solutions Media SC poprawionego projektu, będzie to oznaczało jego zgodę na przekazanie kreacji reklamowej zgodnej z przygotowanym przez Solutions Media SC projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji Solutions Media SC kierowanej do Klienta dotyczącej sposobu świadczenia usługi.

2.8. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

3. Obowiązki Klienta, Prawa Autorskie

3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługę Solutions Media SC (zapewnić środki na koncie klienckim na cel realizacji kampanii) oraz współdziałać z Solutions Media SC przy świadczeniu Usługi. Klient wskaże w Umowie  przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi, w tym do zwiększania Budżetu Kampanii, zmiany Usługi (podwyższenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

3.2. Klient udziela Solutions Media SC na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Solutions Media SC materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług Solutions Media SC.

3.3. Klient udostępni Solutions Media SC informacje techniczne dotyczące Strony Klienta i umożliwi Solutions Media SC dostęp do tej strony.

3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować Solutions Media o każdej zmianie jej adresu URL.

3.4.1. W trakcie świadczenia przez Solutions Media SC Usług Hostingu i Optymalizacji strony Klient zobowiązuje się nie ingerować w kod źródłowy strony. Solutions Media SC nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta w kod źródłowy.

3.5. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim loginów i/lub haseł, adresów dostępowych do CMS udostępnionych przez Solutions Media SC.

3.6. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich do udostępnionego oprogramowania, w szczególności poprzez dokonywanie działań polegających na inżynierii zwrotnej, wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do stworzonych przy użyciu udostępnionego oprogramowania utworów, opracowań, baz danych itp.

4. Obowiązywanie Umowy, Terminy, Odstąpienie, automatyczne odnowienie

4.1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania kampanii wskazany w Umowie. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Solutions Media SC jest zapłata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi.

4.2. W odniesieniu do wizytówek, hostingów , certyfikatów ssl; abonamentu domeny Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejne 12 m-cy a, chyba, że Zamawiający na co najmniej 30 dni przed końcem danego okresu obowiązywania Umowy prześle Solutions Media SC listownie poczta tradycyjną na adres Korespondencyjny 86-031 Niwy ul. Bieszczadzka 18, informację, że rezygnuje z przedłużenia usługi. W związku z automatycznym przedłużeniem Klient opłaca jedynie koszty hostingu, domeny, wizytówek, certyfikatów ssl.

4.2.1 Solutions Media SC zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w przypadku nieopłacenia usług w terminie określonym na fakturze. W szczególności w przypadku usług powiązanych/ współistniejących zaległość w zapłacie względem jednego z produktów może wpłynąć na wyłączenie usługi powiązanej do czasu uiszczenia należności względem Solutions Media SC

4.2.2 Ponowne uruchomienie usługi po odłączeniu podlega dodatkowej opłacie jednorazowej w wysokości 300zł netto.

4.3. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Solutions Media SC i po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia Solutions Media SC co najmniej 30-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

4.3.1. Klient może bez powodu odstąpić od umowy w terminie trzech dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oświadczenie jest bezskuteczne (umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości Umowy. W przedmiocie odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie lub przesłanie na adres Solutions Media SC pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, pod rygorem bezskuteczności.

4.4. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.

4.5 Zamawiający dostarczy Solutions Media SC materiały niezbędne do wykonania reklamy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że strony uzgodniły inny termin w Umowie (ale nie później niż termin umożliwiający wykonanie umowy). W przypadku braku przekazania materiałów przez Zamawiającego pomimo prób ich uzyskania Solutions Media SC może wykonać reklamę w oparciu o własne materiały i wiedzę. Brak dostarczenia materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia go z zapłaty pełnej wartości umowy.

4.6. Solutions Media SC może zawiesić (pozostając w gotowości do wznowienia usługi) świadczenie Usługi lub rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowę w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy, w szczególności określone w punkcie 3.

4.7. Solutions Media SC może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać Umowę  w takim przypadku Solutions Media SC rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia.

4.8. Solutions Media SC może dokonać cesji domeny wraz z wydaniem kodu Authinfo na rzecz Klienta jedynie w okresie aktywnej usługi i w stosunku do której nie widnieje zadłużenie

4.8.1 Warunkami koniecznymi do dokonania cesji wraz z  wydaniem kodu Authinfo są:

1. uiszczenie z góry opłaty z tytułu cesji i wydania kodu Authinfo która wynosi 1000zł netto

2. złożenie pisemnego wniosku o dokonanie cesji i wydania kodu Authinfo

3. pisemny wiosek należy przesłać na adres korespondencyjny znajdujący się w zakładce KONTAKT

4.8.2 Wydany kod Authinfo ważny jest 30 dni, jego ponowne wygenerowanie i przesłanie wiąże się z koniecznością ponownego uiszczenia opłaty.

5. Świadczenie Usługi

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.1. oraz punktów 5.1.1-4. Solutions Media SC  rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi. Brak dostarczenia materiałów
przez Zlecającego nie zwalnia go z zapłaty pełnej wartości umowy.

5.1.1. Solutions Media SC przedstawi Klientowi projekt strony internetowej w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu materiałów. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie Klient zostanie poinformowany.

5.1.2. Klient ma 7 dni na akceptację projektu. Jeżeli Zlecający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.

5.1.3. Klient ma 7 dni na przedstawienie zmian do projektu Strony od daty jego dostarczenia. Przesłane zmiany powinny być kompletne i dotyczyć całości projektu a wskazane modyfikacje powinny obejmować wszystkie elementy, które Zlecający ma wolę zamieścić. W ramach zawartej umowy Wykonawca może wprowadzić do przedstawionego projektu max trzy zmiany, przy czym trzecia zmiana traktowana jest jako akceptacja domyślna.

5.1.4. Jeśli czas wykonania strony będzie się przedłużał z winy Klienta, wtedy Wykonawca ma prawo przedłużyć wykonanie strony o tyle czasu (dni), ile go zajął.

5.1.5. Solutions Media SC może również zawiesić zaprojektowaną stronę internetową na domenie i serwerze wskazanym przez Klienta w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Klienta prawidłowych danych dostępowych.

5.1.6. Solutions Media SC rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie  przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone przez Klientów w formie pisemnej na adres mail lub listownie.

5.1.7.  Solutions Media SC rozpatruje korespondencję Klientów w tym uwagi oraz  zgłaszane zmiany do wcześniej zaakceptowanych projektów niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia. W szczególnie  przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.  

5.1.8.  Solutions Media SC Kończąc prace nad projektem strony przekazuje Klientom również dane dostępowe do panelu CMS strony (login i hasło) umożliwiające jej edycję. W przypadku zagubienia danych przez Klienta istnieje możliwość ich ponownego wygenerowanie i przesłania   w  takim przypadku koszy usługi wynosi 100 zł netto.

5.1.9. Termin wykonania usługi mailingu wynosi 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta. W zakresie tej Usługi Klient zobowiązuje się przekazać Solutions Media SC temat mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową. Jednocześnie niniejszym Klient akceptuje fakt, że Solutions Media SC na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do mailingu. Solutions Media SC gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85%. W ciągu 7 dni od zakończenia świadczenia usługi Solutions Media SC przekaże Klientowi raport z wykonanej usługi.

5.2. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, Solutions Media SC nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i wynagrodzenie Solutions Media SC. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i domenę we własnym zakresie.

5.3. Solutions Media SC nie ingeruje w treści umieszczone na Stronie Klienta i Stronie Dedykowanej, chyba że ingerencja jest przedmiotem Usługi.

5.3.1. Solutions Media SC zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie Solutions Media SC narazić Solutions Media SC lub Klienta na szkodę.

5.4. Strony mobilne publikowane są we wskazanej przez Solutions Media SC domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia, że Klient samodzielnie dokonał delegacji domeny na wskazaną przez Solutions Media SC nazwę serwera , zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.

5.5. Solutions Media SC w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.

5.6. W przypadku wykonywania Usługi budowania strony, Solutions Media SC zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki.

6. Odpowiedzialność

6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez Solutions Media SC w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda Solutions Media SC dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.

6.2. Solutions Media SC nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż Solutions Media SC nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.

6.3. Solutions Media SC zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych..

6.6. Zawierający umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę Solutions Media SC w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta.

7. Wynagrodzenie

7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić Solutions Media SC Wynagrodzenie określone w Umowie. W przypadku Linków Sponsorowanych na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.

7.2. Warunkiem uruchomienia świadczenia usługi jest wpłata min. I raty wynagrodzenia określonego w Umowie lub całości wynagrodzenia zgodnie z deklarowanym budżetem, które Solutions Media SC potwierdzi fakturą VAT, przesyłając ją na adres Klienta. W przypadku wpłaty min. I raty w wysokości niezbędnej do uruchomienia świadczenia pozostała wysokość wynagrodzenia zostanie wpłacona w terminie określonym w Umowie. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia usług na rzecz Klienta. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.

8.2. Solutions Media SC może przenieść prawa (wierzytelności) i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na rzecz podmiotu z nim powiązanego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

8.3. Wraz z zawarciem umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Firmy do celów marketingowych realizowanych przez Solutions Media SC  w tym sprzedaży baz danych.

8.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

8.5. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i Solutions Media SC oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miasta Bydgoszczy.